Zorgaanbod – Huisartsenpraktijk Baflo – Baflo

Adresgegevens

Huisartsenpraktijk Baflo
Kruisstraat 2-A
9953 PL Baflo

info@huisartsenpraktijkbaflo.nl

Tel:0595-422515
AGB: 01058227
Kvk: 54754615of zoek op lichaam


Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid

Zorgaanbod

Algemeen
Huisartspraktijk Baflo levert generalistische zorg (huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord in Baflo en nabije omgeving (o.a. in den Andel, Saaxumhuizen, Westernieland, Tinallinge), volgens de geldende richtlijnen en standaarden van de beroepsgroep, waarbij aan de geldende wetgeving wordt voldaan.
De zorg rondom patiënten met chronische aandoeningen wordt gestructureerd verleend via specifieke en continu geactualiseerde protocollen, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en standaarden van de beroepsgroep. Onder chronische aandoeningen verstaan wij Diabetes Mellitus, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en Hart- en Vaatziekten.
De praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) en de assistentes hebben een belangrijke rol in de begeleiding van patiënten met chronische ziekten. Het gehele team voert een proactief beleid en tracht met name de kwetsbare patiënten op een goede wijze te begeleiden.
De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt ondersteuning bij geestelijke problemen. Daarbij moet gedacht worden aan klachten als somberheid, depressieve klachten, burn-out, werk gerelateerde klachten, rouw, stressklachten, angstklachten etc.

Diabetes Mellitus (suikerziekte)
De diabeteszorg binnen onze praktijk is onderdeel van de keten diabetes zorggroep binnen de GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie).  De GHC bewaakt de kwaliteit in de deelnemende praktijken, organiseert nascholingen en voert onderhandelingen uit met de ziektekostenverzekeraars. De zorg aan patiënten met diabetes mellitus wordt uitgevoerd volgens een protocol dat gebaseerd is op de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2. Patiënten komen één keer per jaar voor een jaarlijkse controle en in de meeste gevallen drie keer per jaar voor een kortere kwartaalcontrole. Indien nodig vindt frequentere controle plaats.
De werkzaamheden van de POH-S met betrekking tot diabetes mellitus zijn:
·         Educatie en in kaart brengen van nieuw gediagnosticeerde diabetes patiënten.
·         Uitvoeren jaarcontroles.
·         Uitvoeren kwartaalcontroles bij slecht gereguleerde patiënten, insuline patiënten, patiënten met diabetes gerelateerde                          complicaties (bijv. voetproblemen, nierproblemen).
·         Uitvoeren controles patiënten die in een verzorgingshuis wonen of niet in staat zijn naar de praktijk te komen.
·         Instellen op orale medicatie volgens protocol.
·         Instellen op insuline en GLP-1 analogen volgens protocol.
.         Protocollen maken en up-to-date houden.

CVRM
Patiënten met hart en vaatziekten zijn patiënten met:

  • een hartritmestoornis (atriumfibrilleren)
  • hartfalen of verminderde pompfunctie van het hart (decompensatio cordis)
  • hartklepafwijkingen
  • aandoeningen aan de bloedvaten (TIA, CVA, claudicatio intermittens, vaatoperatie in het verleden en aneurysmata)
  • aandoeningen waarvoor een antistollingsmiddel, zoals acenocoumarol, gebruikt wordt
  • aandoeningen waarbij er sprake is van hoge bloeddruk en/of verhoogd cholesterol

De zorg voor deze patiënten is onderdeel van de keten CVRM zorggroep binnen de GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie).  De GHC bewaakt de kwaliteit in de deelnemende praktijken, organiseert nascholingen en voert onderhandelingen uit met de ziektekostenverzekeraars. De zorg aan patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico wordt uitgevoerd volgens een protocol dat gebaseerd is op de NHG-standaard CVRM (CardioVasculair RisicoManagement).
Er wordt door ons gekeken of dezelfde patiënt niet al door ons wordt gecontroleerd in het kader van diabetes mellitus. Indien dit niet het geval is wordt de patiënt jaarlijks opgeroepen voor diagnostisch onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. Hierop volgt eenmaal per jaar een uitgebreidere jaarcontrole door de assistente, waarbij oa. aandacht wordt geschonken aan eventuele aanwijzingen voor eindorgaanschade (o.a. hartinfarct en hersenberoerte, nierschade), gebruik medicatie, educatie en leefstijladviezen.  Over de behandeling van bovengenoemde patiënten vindt regelmatig overleg plaats tussen de huisarts en de assistente.

COPD (chronische longaandoening)
Wij leveren ook gestructureerde protocollaire zorg voor COPD-patiënten als onderdeel van de ketenzorg COPD  van de GHC.
De spirometrie (longfunctiemeting) heeft een vaste plaats binnen de diagnostiek en in de controlefase. De huisarts stelt de diagnose, start zo nodig een medicamenteuze behandeling en behandelt exacerbaties. De POH begeleidt de patiënten in het vervolgtraject.
Er wordt gewerkt met het COPD protocol van de GHC. Daarbij komt het rookgedrag aan de orde, de inhalatietechniek wordt gecontroleerd en de ziektelast wordt gemeten aan hand van de CCQ-score.

Ouderenzorg
Voortkomend uit het specifieke kenmerk van onze populatie is er ten aanzien van ouderenzorg  een aanvullend zorgaanbod.

  • Op dinsdagmiddag loopt de huisarts een visiteronde. Tijdens deze visite vindt, indien gewenst, een MDO (multidisciplinair overleg) plaats in het bijzijn van verzorging/verpleging, medewerker WMO, zorgtrajectbegeleiding en verpleeghuisarts/Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG).
  • Daarnaast bieden wij proactief basis-geriatrische zorg aan de doelgroep kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie. We maken daarbij gebruik van ondersteuning van ons Geriatrisch Netwerk en de wijkverpleegkundige/verpleegkundige van de gemeente (WMO), waarbij we de mate van kwetsbaarheid inventariseren volgens de Groninger Zorgstandaard Integrale Ouderenzorg (GZIO).

Geestelijke Gezondheidszorg
Onze praktijk biedt patiënten een breed palet aan somatische, psychische en psychosociale zorg. Wij behandelen onze patiënten vanuit het generalistische perspectief: altijd wordt de klacht of vraag van de patiënt bekeken en behandeld in de context van de hele persoon in zijn omgeving. Dat geldt ook voor klachten met een psychische, psychiatrische of psychosociale achtergrond. Daarbij gaan we net als in de somatiek uit van de richtlijnen voor veel voorkomende psychische aandoeningen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze zorg wordt geboden en gecoordineerd door onze praktijkondersteuner GGZ.
Daardoor is het nu mogelijk om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en sociale klachten. Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en sociale klachten kan de POH-er GGZ met de patiënt een goede inventarisatie van de klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.